หน้าหลัก      ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
     สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ (ซี.ซี.ไอ) ได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1980 โดยศาสนาจารย์อรัญและศาสนาจารย์โจน ยูแบงค์ เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณ โดยใช้ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ลิเก และการแสดงร่วมสมัย โดยมุ่งหวังอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนชี้นำความคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมบนรากฐานของคริสต์ศาสนาให้แก่สังคม เพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชนเข้าใจถึงวิถีทางที่เหมาะสมถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาในชีวิต
โดยงานของสถาบันประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย คือ
          1. กิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาจิตใจตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเครือสภาคริสตจักในประเทศไทย นักเรียนจำนวนมากที่เคยดำเนินชีวิตไม่ถูกต้อง ตัดสินใจเริ่มชีวิตใหม่ รวมทั้งสร้างกำลังใจให้กับนักเรียนที่ขาดที่พึ่งพิงทางใจเป็นจำนวนมา
          2. กิจกรรมการประกาศโดยลิเก ในคริสตจักรทั่วประเทศ เป็นการนำคำสอนของพระเยซูมาทำให้ผู้ชมเข้าใจง่ายขึ้นผ่านรูปแบบการแสดงลิเก นอกจากนั้นลิเกของสถาบันยังทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยการนำศิลปการแสดงลิเกไปเผยแพร่ยังต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ฯลฯ
          3. งานด้านการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์ ผลิตงานด้านสื่อเพื่อเผยแพร่และสนับสนุนหน่วยงานภายในและภายนอกของสถาบัน

วิสัยทัศน์ : สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานประกาศพระกิตติคุณโดยการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจ : เผยแพร่และสื่อความหมายพระกิตติคุณแก่นักเรียน นักศึกษา โดยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบนรากฐานความเชื่อของคริสต์ศาสนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมและวิถีชีวิตอันดีงามของชาติ เป็นสื่อกลางสร้างมวลชนสัมพันธ์กับองค์กรคริสเตียนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ปรัชญา : “ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระเยซู ให้รับบัพติสมาในนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนให้เขาถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งพระองค์ได้สั่งสอนไว้” จาก พระธรรมมัทธิว 28:19-20

ปณิธาน  :  สื่อสารพระกิตติคุณโดยผ่านการแสดงและวัฒนธรรม