หน้าหลัก      งานลิเกประยุกต์
งานลิเกประยุกต์
     งานแสดงลิเกของสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ เป็นพันธกิจหลักของสถาบันในการประกาศพระกิตตคุณ ซึ่งการประกาศโดยใช้ลิเกเป็นสื่อพระกิตติคุณ ทำให้ประชาชนเข้าใจง่าย  และซึมซับพระกิตตคุณโดยไม่รู้สึกว่าเป็นการยัดเยียด อีกทั้งลิเกยังเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ควรอนุรักษ์ไว้ และยังได้รับความนิยมจากสมาชิกในคริสตจักรในชนบท
     การแสดงลิเกของสถาบันยังช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้คริสตจักรสามารถจัดการประกาศพระกิตติคุณได้ และลิเกยังสร้างภาพลักษณ์ให้กับคริสตจักรเล็ก ๆ ในชนบทให้เป็นที่ยอมรับจากชุมชนที่คริสตจักรตั้งอยู่ สามารถจัดงานแสดงและงานเฉลิมฉลองในเทศกาลที่สำคัญ ๆ ได้