หน้าหลัก      กิจกรรมสัมพันธ์
กิจกรรมสัมพันธ์
     กิจกรรมสัมพันธ์ เป็นพันธกิจงานประกาศที่สถาบันฯ ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปะพื้นบ้าน รวมถึงการผลิตรำไทยคริสเตียนในงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกาศหลายรูปแบบ ถือว่าเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ประกาศโดยการแสดง ทำให้หลายหน่วยงานมีความต้องการให้สถาบันฯ เข้าร่วมแสดงในงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ จนเป็นที่ยอมรับและรู้จักมาเป็นระยะเวลานาน