หน้าหลัก      งานส่งเสริมและบริการคริสตจักร
งานส่งเสริมและบริการคริสตจักร
     กิจกรรมส่งเสริมและบริการคริสตจักร เป็นพันธกิจงานประกาศที่สถาบันฯ จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแสดงละคร รำไทย ให้คริสตจักร หน่วยงานคริสเตียน อนุชน และสมาชิกในคริสตจักร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการประกาศพระกิตติคุณ และเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน สร้างสันติสุขแก่สังคมบนรากฐานความเชื่อของคริสต์ศาสนา