หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ ได้ทำการประกาศพระกิตติคุณในสถาบันการศึกษาในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย รวมถึงคริสตจักรและโรงเรียนต่าง ๆ ที่ไม่ได้สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผ่านกิจกรรม

สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ ได้ทำการประกาศพระกิตติคุณในสถาบันการศึกษาในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย รวมถึงคริสตจักรและโรงเรียนต่าง ๆ ที่ไม่ได้สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผ่านกิจกรรม

งานฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ
     สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ ได้ทำการประกาศพระกิตติคุณในสถาบันการศึกษาในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย รวมถึงคริสตจักรและโรงเรียนต่าง ๆ ที่ไม่ได้สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี  โดยใช้สื่อการแสดงทุกรูปแบบ ทั้งการร้องเพลง การนำสันทนาการ การรำ การเต้นประยุกต์ การเป็นพยาน การแสดงละครและการให้ข้อคิดที่ดีแก่เด็ก ๆ ครู และเจ้าหน้าที่ โดยจะปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยมและอุดมศึกษาเพื่อให้คำสอนที่ได้รับ พัฒนาให้เด็กเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม
     มีคำถามว่า “ทำไมคนเรามักจะมีความตั้งใจที่จะทำอะไร?” เมื่อเริ่มต้นปีใหม่ หรือชีวิตเปลี่ยนแปลงตนเอง เมื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ ๆ อาจเป็นเพราะว่า  มันอาจจะง่ายต่อการจัดลำดับชีวิตเมื่อสิ้นสุดปี ก็เหมือนเวลาที่ต้องประเมินตนเอง ปีใหม่จึงเป็นจุดเปลี่ยน จุดเริ่มต้น ที่จะก้าวเดินต่อไป เป็นเวลาที่จะตั้งเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน เพื่อจะก้าวต่อไปอย่างมีความหมาย
     คำว่า “ชีวิต” จำเป็นต้องเจริญงอกงาม เติบโตเกิดดอกออกผล ถ้าไม่เจริญงอกงามอาจหมายถึงความตาย ความเจริญงอกงามพูดถึงทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ Step Up คือ การไม่หยุดอยู่กับที่ มุ่งไปสู่เป้าหมาย พัฒนาตนเองให้ชีวิตมีความสำเร็จ ทั้งทางด้าน ร่างกาย ปัญญา จิตใจ จิตวิญญาณ ดังนั้นการก้าวไปข้างหน้าต้องมีเป้าหมาย เพื่อสิ่งเหล่านี้

แต่อะไรคือเคล็ดลับที่จะนำเราสู่เป้าหมายที่วางไว้
     พระคัมภีร์ (ฟิลิปปี 3:12-16)“มิใช่ข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้ว แต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไป เพื่อจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตน อย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้ เราผู้เป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้น”
     ผู้ใหญ่ คือ คนที่ประเมินตนเอง ตั้งเป้าหมาย เปลี่ยนแปลงชีวิตและดำเนินต่อไปอย่างมีคุณค่า